ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

ОПП Бакалавр - "Менеджмент і бізнес-адміністрування"

Гарант ОПП. Пшинка Ганна Василівна, доцент, кандидат філософських наук, доцент.

Мета. Метою програми є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бізнес-адміністрування і управління організацією та її підрозділами на засадах оволодіння загальними та фаховими програмними компетентностями.

Придатність випускників до працевлаштування. Бакалавр з менеджменту може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт з за Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 003:2010, чинним від 1.01.2012 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 р. № 530».


ОПП Бакалавр - "Менеджмент культури"

Гарант ОПП. Афенченко Геннадій Владленович, доцент, кандидат соціологічних наук, доцент.

Мета. Визначити методичні орієнтири та порядок формування і розвитку у здобувачів бакалаврату загальних та фахових програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками професійно-творчої, аналітичної, комунікаційно-прикладної, організаційно-технологічної діяльності у соціально-культурній сфері.

Придатність випускників до працевлаштування.
3414 - Фахівець із організації дозвілля;
3414 - Фахівець із конференц-сервісу; Організатор громадських заходів;
3340 - Інструктор культурно-просвітнього закладу;
3474/23143/81 - Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;
3474/24278 - Організатор концертів і лекцій;
3476 - Організатори у сфері культури та мистецтва;
3476 - Організатор театралізованих народних свят та обрядів;
3476 - Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва).


ОПП Магістр - "Менеджмент соціокультурних проектів"

Гарант ОПП. Максимовська Наталія Олександрівна, професор, доктор педагогічних наук, професор.

Мета. Сформувати навички наукової, методичної, консультативної, інноваційної та креативної науково-проектувальної діяльності у соціокультурній сфері (державною та іноземною мовами); сформувати науково, інноваційно-обґрунтовані підходи до організації та управління внутрішніми та зовнішніми соціокультурними процесами.

Придатність випускників до працевлаштування. Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, чинним від 1.01.2012 р. із змінами і доповненнями, внесеними наказом» Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 р. № 530».
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1143.4 Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіно відеопрокату, кіностудії та ін.)
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу.


ОПП Магістр - "Менеджмент і адміністрування"

Гарант ОПП. Остропольська Зоя Миколаївна, доцент, кандидат філософських наук, доцент.

Мета. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі управління, навичок адміністрування. Набуття компетентностей з визначення пріоритетних напрямків та організації ведення бізнесу на засадах управлінських концепцій, прийняття ефективних управлінських рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках, здатність використання набутих знань з питань адміністрування в практичній діяльності.

Придатність випускників до працевлаштування. Випускник магістратури за цією спеціальністю здатний працювати на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми в якості керівника або виконавця різноманітних служб апарату управління; органах державного та муніципального управління; створювати та розвивати власну справу; науково-дослідних організаціях з метою вирішення управлінських проблем; установах системи вищої освіти. А саме:
12 Керівники підприємств, установ та організацій;
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій;
1229 Керівники інших основних підрозділів;
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів;
123 Керівники функціональних підрозділів;
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин;
1233 Керівники підрозділів маркетингу;
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання;
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
1237.1 Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
1238 Керівники проектів та програм;
1239 Керівники інших функціональних підрозділів;
13 Керівники малих підприємств без апарату управління;
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
23 Викладачі;
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
235 Інші професіонали в галузі навчання;
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010).