МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК


22–23 листопада 2023 року

відбудеться

міжнародна наукова конференція

«Культурологія та соціальні комунікації:
інноваційні стратегії розвитку»

На конференції передбачаються дискусії за такими дослідницькими напрямами:
 • 1. Сучасні проблеми культурології та медіакомунікацій
 • 2. Філософські, соціально-політичні, правові та управлінські аспекти розвитку культури
 • 3. Дослідницькі парадигми музеєзнавства та пам'яткознавства
 • 4. Історико-культурні та соціально-економічні виміри туризму
 • 5. Соціально-психологічні фактори та умови психічного благополуччя людини
 • 6. Документно-комунікаційні структури суспільства: теорії, стратегії, інновації
 • 7. Інформаційно-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
 • 8. Збереження національних традицій театрального та кіномистецтва в умовах глобалізації
 • 9. Актуальні проблеми аудіовізуальної культури та мистецтва
 • 10. Теоретико-методичні засади сучасної філології
 • 11. Музичне мистецтво в часопросторі культури: минуле та сучасність
 • 12. Вокально-хорове мистецтво у крос-культурному просторі
 • 13. Світові та національні парадигми розвитку хореографічного мистецтва
 • 14. Сходознавчі студіїІнформаційний лист міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (DOC-файл, PDF-файл)

Information paper of International Scientific Conference «Culturology and Social Communications: Innovative Development Strategies» (DOC-файл, PDF-файл)


Програма міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"

Матеріали міжнародної наукової конференції "Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку"Конференція відбудеться в онлайн-форматі на платформі Zoom. Програма конференції із необхідними посиланнями буде розміщена напередодні конференції на офіційному веб-сайті ХДАК – https://ic.ac.kharkov.ua/. Робочі мови: українська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей до 20 жовтня 2023 року на електронні адреси відповідно до обраного дослідницького напряму. До тез обов’язково додаються: заява-анкета учасника, рецензія від наукового керівника (для студентів, магістрів, аспірантів).

Вимоги до оформлення матеріалів: обсяг 2–4 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5, без абзацного відступу, в текстовому редакторі Word, назва файлу документа – прізвище автора англійськими літерами.

Ініціал імені та прізвище автора (співавторів) подаються по центру сторінки курсивом. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами жирним шрифтом: спочатку українською, потім англійською мовами – якщо тези написано українською та спочатку англійською, потім українською мовами – якщо тези англійською. Через 1 інтервал по ширині сторінки подається текст тез.

Тези доповіді мають містити логічний та послідовний виклад основних аспектів наукової доповіді, що буде проголошена на конференції. Вони обов’язково містять наукову новизну, фіксують пріоритет автора та не повторюють матеріали, викладені в інших публікаціях. Через невеликий обсяг тез список літератури, цитати та посилання в їх тексті не передбачені.

Плагіат, як у тексті, так і в ілюстративному матеріалі категорично заборонений. Тези, що не пройдуть перевірку на антиплагіат, до друку не допускаються.

Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

У зв’язку з воєнними діями, редакційний відділ прийматиме тези без оплати.

Всі учасники конференції отримають електронні сертифікати. Учасники конференції, які виступатимуть на конференції з доповіддю, отримують сертифікат на 12 годин підвищення кваліфікації, інші учасники – на 6 годин.

За бажанням автори можуть замовити друковані версії сертифікату, програми та матеріалів конференції за окрему плату, звернувшись на імейл редаційно-видавничого відділу: rvv2000k@ukr.net

З організаційних питань звертатися до оргкомітету за електронними адресами дослідницьких напрямів.


ЗАЯВА-АНКЕТА УЧАСНИКА
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім'я, по батькові (українською та англійською мовами) вказується повністю для заповнення Сертифіката. Якщо авторів кілька – вказати кожного повністю. Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Учене звання, науковий ступінь (українською та англійською мовами), місце роботи/навчання, посада/курс Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail кожного автора для розсилки матеріалів конференції в електронному вигляді Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний телефон Автор 1  
Автор 2  
Науковий керівник  
Контактний e-mail для листування, якщо авторів декілька  
Тема / назва тез доповіді (українською та англійською мовами)  
Науковий напрям